Blog

Fel un o brif fuddsoddwyr y DU mewn BBaCh mae gan ein timau buddsoddi ddealltwriaeth unigryw o'r heriau sy'n ymwneud â thwf y mae llawer o dimau rheoli BBaCh yn eu hwynebu.

29/09/2017

£40 miliwn ar gyfer datblygwyr eiddo yng Nghymru

Cennydd Rowlands fydd wrth awenau’r gronfa eiddo ar gyfer Cyllid Cymru. Dywed y bydd y Gronfa Eiddo Cymru newydd a lansiwyd gan Carl Sargeant AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant) wythnos diwethaf, o fudd penodol i ddatblygwyr eiddo llai.

Darllen mwy

28/09/2017

Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng PIMRh a BIMBO? Canllaw cyflym ar gyfer termau olyniaeth

P'un a ydych chi'n berchennog busnes neu'n bwriadu gwerthu neu pan fo tîm rheoli yn bwriadu prynu, gall olyniaeth ymddangos fel rhywbeth eithaf dryslyd a chymhleth – ac nid lleiaf o achos y math or iaith a ddefnyddir!

Darllen mwy

29/08/2017

Ar eich marciau, barod, Tyfwch!

Does dim ots beth yw maint eich cwmni, mae yna gyfleoedd i chi ehangu o hyd - boed drwy gynyddu nifer eich staff, arallgyfeirio eich dewis o gynnyrch neu symud i adeilad mwy. Os nad ydych chi’n ein credu ni, darllenwch i weld sut y tyfodd pum cwmni gwahanol o Gymru a’u cyngor i eraill sy’n bwriadu gwneud yr un peth!

Darllen mwy

21/07/2017

Beth yw'r gyfrinach i dyfu eich busnes? Cofiwch y tri awgrym syml hyn!

Felly pam fyddech chi am droi’r drol a chyflwyno strategaeth dwf uchelgeisiol?

Darllen mwy

19/07/2017

Heulwen, traethau a busnes gwych

Mae gwyliau'r haf bron ar ein gwarthaf ac mae'n dymor prysur i nifer o fusnesau twristiaeth Cymru. Mae'r sector dwristiaeth yn cael effaith sylweddol ar economi Cymru ac mae'r sawl sy'n ymweld â Chymru yn gwario £5.1 biliwn y flwyddyn.

Darllen mwy

17/07/2017

Mwy o swricatiaid a llai o estrysod os gwelwch yn dda!

Ydych chi'n estrys neu swricat?

Darllen mwy

28/06/2017

Magu hyder wrth brynu eich cwmni

Gweithiodd Clive Hamilton ei ffordd i fyny cwmni Pinnacle dros 20 mlynedd; gan ymgymryd â rôl y Rheolwr Gyfarwyddwr yn y pen draw cyn prynu’r cwmni yn 2015. Yma, mae’n nodi rhai o’r ffactorau allweddol sydd wedi’i helpu i bontio’n llwyddiannus rhwng bod yn gyflogai a bod yn berchennog.

Darllen mwy

19/06/2017

Beth all benthyciad busnes gwerth £100k ei wneud i’ch strategaeth twf chi?

Rydych chi wedi rhedeg eich busnes yn llwyddiannus ers rhai blynyddoedd, rydych chi wedi sefydlu’n dda, mae eich incwm yn sefydlog a nawr eich ffocws chi yw gwneud buddsoddiad sylweddol yn strategaeth twf eich busnes.

Darllen mwy

30/05/2017

Sut wnewch chi eich busnes micro yn un mawreddog?

Nid rhywbeth ar gyfer busnesau mawr yn unig yw llwyddiant. Fe wnaethom ni ofyn i rai o'r busnesau micro rydym ni wedi eu cefnogi am eu cynghorion gorau ar gyfer gwneud busnes micro yn un mawreddog. Dyma beth oedd eu hymateb.

Darllen mwy

12/05/2017

Benthyciad bach, effaith mawr

P'un a yw'n £5,000, £15,000 neu yn £50,000 gall perchnogion micro fusnesau gael effaith fawr ar eu helw drwy fuddsoddi yn y meysydd cywir.

Darllen mwy

11/05/2017

Eiddo deallusol: Pam mae'n bwysig a sut ellir eu diogelu?

Eiddo deallusol, sef ED: yn gryno, dyma un o'r nwyddau mwyaf gwerthfawr y gall cwmni ei gael. Mae'n cwmpasu popeth o'r creadigol - lluniau, ysgrifennu, a dyluniadau - drwodd i bethau technolegol - cod, patentau ac ati. Beth rydych chi'n ei feddwl, y pethau gwreiddiol rydych chi’n eu gwneud, mae'r rhain i gyd yn ED.

Darllen mwy

27/04/2017

Cymru ‘yn amgylchedd cadarnhaol’ ar gyfer cwmnïau technoleg

Dr Carl Griffiths yw Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg Cyllid Cymru. Mae ganddo PhD mewn Ffiseg o Brifysgol Caerdydd ac mae'n gyn Brif Weithredwr ac yn sylfaenydd Seren Photonics Ltd. Mae Carl bellach yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cwmnïau technoleg yng Nghymru sy'n gyfoethog mewn eiddo deallusol.

Darllen mwy

11/04/2017

Sut ydych chi’n prisio busnes?

Gareth Price, Dirprwy Reolwr Portffolio Cyllid Cymru, yn rhannu ei farn ar sut i brisio busnes.

Darllen mwy

23/03/2017

Cyngor olyniaeth: Gair gan ein panelwyr

Yn ddiweddar fe wnaethom gyd-gynnal brecwast busnes gyda'r ICAEW. Roedd y pynciau a drafodwyd yn amrywio o beth yw gwerth creu 'map doniau' i nodi cryfderau tîm allweddol ac unrhyw fylchau sgiliau, at bwysigrwydd cael yr holl brosesau gwaith papur a busnes mewn trefn cyn unrhyw bryniant neu werthiant.

Darllen mwy

08/03/2017

'Busnesau cyfrifol yn fusnesau cryfach'

Mae Cyllid Cymru yn falch o fod yn Aelod o Busnes yn y Gymuned yng Nghymru. Mae ein haelodaeth yn cynrychioli un o'n gwerthoedd busnes craidd - buddsoddi cyfrifol a chynaliadwy yng Nghymru. Fel buddsoddwr cyfrifol, rydym yn credu fod busnesau cyfrifol yn fusnesau gwell.

Darllen mwy

21/02/2017

Cyfrinach denu buddsoddwyr – POBL yw popeth

Byddwch yn aml yn clywed buddsoddwyr yn dweud mai pobl sy’n gwneud buddsoddiad llwyddiannus, bod pobl yn allweddol, ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd?

Darllen mwy

17/02/2017

7 cam i ddechrau eich busnes eich hun yn 2017

Fel cefnogwr busnesau newydd o bob lliw a llun ers blynyddoedd lawer, dyma saith cam allweddol sy'n werth eu hystyried os hoffech lansio eich busnes eich hun yn llwyddiannus yn 2017.

Darllen mwy

15/02/2017

Symud Eich Cyflwyniad i Lefel Uwch

Yn Cyllid Cymru rydym yn teimlo’n angerddol dros fuddsoddi ym musnesau Cymru ac ‘rydym wedi bod yn teimlo felly ers 2001. Gall rhoi eich dadl ger bron am arian cyllido fod yn dasg anodd, ond mae rhai technegau gwych y gallwch eu defnyddio i werthu eich syniadau i fuddsoddwyr posibl.

Darllen mwy

25/01/2017

Beth allwch chi ei wneud â benthyciad busnes o £10,000?

Nid oes rhaid i fenthyciadau busnes fod yn ffigur chwech neu saith rhif bob tro i gael effaith. Gall buddsoddi benthyciad bach yn ddoeth roi hwb sylweddol i’ch cwmni.

Darllen mwy

19/12/2016

Rhestr Ddymuniadau Arianwyr

P'un a ydych yn prynu neu'n gwerthu busnes, bydd deall disgwyliadau unrhyw ddarpar arianwyr yn sicrhau bod y trafodiad yn cael ei gwblhau mor ddidrafferth ac mor gyflym â phosibl.

Darllen mwy

13/12/2016

Alyson Macnamara – cefnogi busnesau yn ne-ddwyrain Cymru

Alyson Macnamara, Swyddog Gweithredol Buddsoddiadau, Tîm Microfenthyciadau yn Cyllid Cymru

Darllen mwy

02/11/2016

Rhywbeth i gnoi cil drosto – cefnogi’r sector busnes bwyd a diod yng Nghymru

Mae bwyd a diod yng Nghymru yn bwnc trafod mawr. Mae’n sector yr ydym ni’n hoffi buddsoddi ynddo ac mae llawer o gyfleoedd busnes yn y sector hwn. O gaffis a bwytai bychain at weithgynhyrchwyr bwyd, mae mwy na 18% o bobl sy’n gweithio yng Nghymru yn gweithio gyda bwyd a diod, gan gynhyrchu dros £6.5 biliwn bob blwyddyn.

Darllen mwy

15/08/2016

Mynd am yr aur: Busnesau yng Nghymru yn cyfnewid llwyddiant ym myd chwaraeon

Mae hi wedi bod yn haf anhygoel o chwaraeon. Llwyddodd Cymru i gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn Ewro 2016, ennillodd Andy Murray Wimbledon am yr eil-dro ac mae athletwyr o Gymru yn ymuno â chydweithwyr o bob rhan o'r DU fel rhan o Dîm Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Rio y mis hwn.

Darllen mwy

14/07/2016

Mae mwy i gyd-fuddsoddi na dim ond arian ychwanegol

Mae ein Tîm Buddsoddiadau Mentrau Technoleg (BMT) yn mynd ati i gyd-fuddsoddi gydag arianwyr eraill. Nid dim ond am fod y llwybr hwn yn cynnig cyfalaf ychwanegol, ond mae hefyd yn cynnig gwell cyfleoedd twf ar gyfer cwmnïau sy’n eu cyfnod twf cynnar rydym ni'n gweithio â hwy.

Darllen mwy

08/07/2016

Cyfweliad 60 eiliad: Melanie Goward

Dr Melanie Goward Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru.

Darllen mwy

06/07/2016

Cynllunio Olyniaeth: Mewn busnes dydy' hi byth yn rhy gynnar i gynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae Cyllid Cymru yn cynnal ystod o weithdai olyniaeth a sesiynau galw-i-mewn ar hyd a lled y wlad; cynhaliwyd ein digwyddiad diweddaraf ar gampws Prifysgol De Cymru Casnewydd.

Darllen mwy

27/06/2016

Ydych chi'n gwybod beth yw llif arian eich cwmni?

Llif arian; mae'n rhywbeth nad yw llawer o fusnesau yn meddwl amdano'n aml iawn - hyd nes bod angen. Fodd bynnag mae rheoli eich llif arian yn effeithlon yn rhan allweddol o redeg busnes llwyddiannus.

Darllen mwy

21/06/2016

Troi’n Wyrdd: Pump o enghreifftiau o sut y gall y chwyldro gwyrdd helpu eich busnes chi

Gyda chynhesu byd-eang a chyflenwadau tanwydd ffosil yn y tymor hir yn fater mae'n bwysig i fusnesau fuddsoddi mewn datrysiadau gwyrdd.

Darllen mwy

17/04/2016

Sut i gael y gorau allan o'ch benthyciad busnes £5k

Os ydych chi'n ystyried benthyciad busnes bach o hyd at £5K meddyliwch yn ddoeth ynghylch sut yr ydych yn bwriadu ei wario. Gofynnwch i chi'ch hun beth yw'r ffordd orau i gael y gwerth mwyaf posibl.

Darllen mwy

21/03/2016

Cyrraedd y 50 mawr (beth mae 50 o fuddsoddiadau wedi ei ddysgu i mi hyd yn hyn)

Gan Cenydd Rowlands, Uwch Swyddog Buddsoddi

Darllen mwy

22/02/2016

Rhestriad-MBA Diurnal yn cryfhau sector medtech Cymru

Pan gododd Diurnal £30m yn dilyn llwyddiant ei Gynnig Cyhoeddus Cychwynnol (CCC) fis Rhagfyr diwethaf, fe ymunodd â MedaPhor a Midatech (a wnaeth gaffael Q Chip) fel y trydydd cwmni ym mhortffolio mentrau technoleg Cyllid Cymru i gael eu derbyn i Farchnad Buddsoddi Amgen (MBA) Cyfnewidfa Stoc Llundain yn y 18 mis diwethaf.

Darllen mwy

20/01/2016

5 cwestiwn allweddol y dylai busnesau technoleg newydd eu gofyn pan fyddant yn chwilio am gyllid sbarduno

Os ydych yn fusnes technoleg newydd uchelgeisiol sy'n awyddus i gymryd eich camau cyntaf tuag at fasnacheiddio yn 2016, mae'n debygol y bydd angen cyllid sbarduno arnoch chi.

Darllen mwy

15/01/2016

'Y grefft o weld y posibiladau'

Mae gwerthu busnes i'r tîm rheoli presennol yn aml yn opsiwn atyniadol i berchennog y busnes, felly pam nad oes mwy o dimau rheoli'n mentro?

Darllen mwy

07/01/2016

Bywyd ar ôl dyled yn 2016?

Rydych chi'n berchennog ar fusnes sefydledig bach neu ganolig ei faint yng Nghymru, ond beth ddaw ar eich cyfer chi yn 2016?

Darllen mwy

15/12/2015

Cyngor da ar fod yn ‘gyfaill’ gwych yn y gwaith.

Gall ‘cyfaill’ da sicrhau bod dechrau gweithio mewn cwmni newydd yn broses didrafferth a phleserus, gan wneud i gyflogeion newydd deimlo bod croeso iddynt a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi, a bydd hyn yn eu galluogi i ddechrau ar eu gwaith yn gynt.

Darllen mwy

01/12/2015

Cyfweliad 60 eiliad - HNP

Y Cwmni House Nameplate Company (HNP) yw cyflenwr mwyaf y DU o arwyddion tai a rhifau ac maen nhw wedi bod yn crefftio arwyddion a rhifau tai â llaw ers dros 25 mlynedd yn eu gweithdai yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy

10/11/2015

Cael y gwerth gorau - 5 cam ar gyfer gwerthu eich busnes am y pris iawn

Ar ôl blynyddoedd o waith caled, byddech yn meddwl y byddai pob perchennog busnes am werthu eu cwmni am y pris gorau posibl, ac eto bob blwyddyn mae cannoedd o fusnesau yng Nghymru yn cael eu tan-werthu - oherwydd diffyg cynllunio olyniaeth.

Darllen mwy

27/10/2015

Cyfweliad 60 eiliad – GRS Care Ltd

Mae GRS Care Ltd sy'n seiliedig yn Abertawe yn darparu gwasanaethau byw gyda chymorth a gofal ar draws De Cymru. Ym mis Mehefin eleni, defnyddiodd yr entrepreneuriaid Ceri Todd, Amrita Amin a Dave Howells fenthyciad gan Cyllid Cymru i brynu i mewn i'r cwmni. Fel Cadeirydd newydd y cwmni, siaradodd Dave Howells am ei brofiad o bryniant mewnol dros reolaeth y cwmni.

Darllen mwy

20/10/2015

Dechreuwch yn yr un modd ac yr ydych yn bwriadu parhau

“Mae busnesau bach yn rhan o wead economi Cymru ac mae gan lawer ohonynt y potensial i wneud cyfraniad mwy fyth ato," esboniodd Nicola Edwards, Rheolwr Cronfa Micro Fenthyciadau Cyllid Cymru.

Darllen mwy

16/10/2015

Ail gyfweliad 60 eiliad olynol - Beaufort Research, Pryniant gan y Rheolwyr

Mae Beaufort Research yn un o'r asiantaethau marchnata ac ymchwil cymdeithasol mwyaf a gyda’r mwyaf adnabyddus yng Nghymru. Defnyddiodd y cyfarwyddwyr hir sefydledig Fiona McAllister a Chris Timmins fenthyciad gan Cyllid Cymru i brynu'r cwmni yn gyfan gwbl gan y sylfaenydd ym mis Gorffennaf eleni. Dyma'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Fiona yn siarad am y profiad.

Darllen mwy

12/10/2015

Chwilio am gyllid?

Gyda'r amrywiaeth ehangach o opsiynau ariannu amgen sydd ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig sy'n tyfu yng Nghymru yn 2015, mae Uwch Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru, Alun Thomas yn cynnig ei safbwynt ar yr hyn y dylai timau rheoli ei ystyried wrth sicrhau cyllid.

Darllen mwy

21/09/2015

Llwyddiant stadiwm Cwpan Rygbi'r Byd yn dangos potensial cyllid prosiect

Pan fydd Cwpan Rygbi'r Byd yn dechrau yn Lloegr yn ddiweddarach yr wythnos hon, disgwylir y bydd yna tua 3.9 biliwn o wylwyr yn tiwnio mewn i wylio'r digwyddiad chwaraeon byd-eang hwn a bydd Stadiwm Olympaidd Brenhines Elizabeth a ail ddatblygwyd yn ddiweddar yn Nwyrain Llundain yn ganolbwynt ac yn llwyfan i'r Affricanwyr Deheuol a Chrysau Duon Seland Newydd.

Darllen mwy

15/09/2015

Benthyciadau Micro i'ch helpu i symud neu er mwyn diweddaru eich safle

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau bach yn gwybod pa mor bwysig yw eu heiddo i'w llwyddiant ac wrth i'ch busnes dyfu mae'n debygol y bydd angen buddsoddiad ynddo.

Darllen mwy

13/08/2015

Gall cyllid ariannu micro fenthyciad siwtio eich anghenion prynu offer newydd i’r dim

P'un a ydych chi'n dechrau eich busnes neu yn ehangu cwmni sefydledig, fe all cael yr offer cywir fod yn hanfodol bwysig.

Darllen mwy

21/07/2015

A allai buddsoddiad ecwiti helpu eich busnes i dyfu'n gyflymach?

Os hoffech weld eich busnes yn tyfu'n gyflymach a gwneud y gorau o'i werth hirdymor, efallai nad benthyciad neu fuddsoddiad dyled fydd y dewis cyllido gorau i'ch helpu i gyrraedd eich nod o reidrwydd.

Darllen mwy

23/06/2015

Cyfweliad 60 eiliad gyda James Henderson

Rheolwr Cronfa ar gyfer Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru, Llywodraeth Cymru, sydd wedi ei rheoli gan Cyllid Cymru, yw James Henderson. Sefydlwyd y gronfa i fanteisio ar y gymuned o fusnesau technoleg newydd sy’n prysur gynyddu yng Nghymru drwy gynnig buddsoddiadau ecwiti.

Darllen mwy

29/05/2015

7 cwestiwn y mae benthyciwr llif arian am gael ateb iddynt cyn buddsoddi -gan un!

Yn seiliedig ar ein profiad ni, dyma saith cwestiwn y bydd benthyciwr llif arian yn ei ofyn ichi cyn penderfynu rhoi cyllid ichi ai peidio.

Darllen mwy

28/05/2015

Cyfweliad 60 eiliad gyda Dr Melanie Goward

Dirprwy Reolwr Cronfa Dr Melanie Goward yn sgwrsio â ni am fanteision croesawu amrywiaeth yn ystafell y bwrdd.

Darllen mwy

25/03/2015

Dau yn llwyddo yng ngwobrau ESTnet

Yn dilyn Gwobrau ESTnet 2015 a gynhaliwyd yn ddiweddar, mae Leanna Davies, Swyddog Buddsoddi yn nhîm buddsoddiadau newydd Cyllid Cymru yn disgrifio sut mae buddsoddiadau Cyllid Cymru yn cefnogi busnesau technoleg llwyddiannus.

Darllen mwy

11/03/2015

Joanne O’Keefe – cyfweliad 60-eiliad

Ymunodd Joanne O'Keeffe â Cyllid Cymru ym mis Ionawr eleni ar ôl treulio ei gyrfa mewn bancio masnachol.

Darllen mwy

11/03/2015

Blwyddyn prysur ar gyfer cwmnïau technoleg dechreuol

Adlewyrcha Steve Smith ar flwyddyn ariannol 2014-2015 actif i'r Tîm Mentrau Technoleg.

Darllen mwy

05/03/2015

O syniadau mawr i Rhif 10, mae llwyddiant Schoop yn taflu goleuni ar ac yn tynnu sylw at sector ddigidol Cymru

Mae'r 12 mis diwethaf wedi bod yn rhyfeddol i'r datblygwr app o Gaerdydd Schoop ers iddynt dderbyn benthyciad micro gan Cyllid Cymru i helpu i lansio'r cwmni ym mis Ionawr 2014.

Darllen mwy

02/02/2015

Sut mae 2015 yn argoeli i'ch busnes?

Yn draddodiadol, Ionawr yw'r mis pan fyddwn yn meddwl am yr hyn rydym eisiau ei gyflawni yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Yn ôl Oliver Jenkins, un o swyddogion buddsoddi Cyllid Cymru, adolygu ac addasu eich model busnes fyddai ei brif awgrym.

Darllen mwy

11/12/2014

Tri yn dod i'r brig yng Ngwobrau Arloesedd MediWales 2014

Dr Melanie Goward, Dirprwy Reolwr Cronfa gyda thîm Mentrau Technoleg Cyllid Cymru yn sôn am ddatblygiad y sector gwyddor bywyd yn dilyn Gwobrau Arloesedd MediWales 2014.

Darllen mwy

09/10/2014

Os ydych yn bwriadu gwerthu eich busnes, paratoi yw'r allwedd

Ar gyfer unrhyw berchennog busnes, gall gwerthu'r busnes y maent wedi gweithio mor galed i'w ddatblygu fod yn fater cymhleth, ac emosiynol o bosibl, ac un sy'n aml yn cael ei esgeuluso tan iddo ddod yn fater sydd o bwys mawr.

Darllen mwy

07/10/2014

Ydych chi wedi meddwl am drefniant i reolwyr brynu’r busnes?

Math cyffredin o drefniant olyniaeth yw un lle mae’r tîm rheoli neu gyflogeion yn prynu’r busnes gan ei berchnogion – yr hyn a elwir yn ‘management buy-out’ yn Saesneg.

Darllen mwy

18/08/2014

Dr Melanie Goward yn mynd y tu ôl i'r llenni yn Venturefest i ddarganfod mwy am godi arian

Roeddwn yn falch o weld yr ŵyl Venturefest, y digwyddiad rhwydweithio arloesol ar gyfer entrepreneuriaid, buddsoddwyr ac arloeswyr yn y maes technoleg, yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd am y tro cyntaf eleni. Rwy'n gobeithio y bydd yn cyflawni ei nod o ysbrydoli entrepreneuriaid Cymru yn y dyfodol.

Darllen mwy

17/07/2014

Oliver Jenkins yn sôn am ryddhau potensial ac ennill contractau

I nifer o fusnesau bach a chanolig (BBaCh) Cymreig mae costau cyflawni contractau mawr yn gallu bod yn broblem allweddol o ran twf sy’n aml yn cael ei effeithio gan ddiffyg cyllid tymor byr a chyfalaf gweithio.

Darllen mwy

17/07/2014

Cynyddu rôl partneriaid a chyd-fuddsoddwyr ym mhortffolio aeddfedol Cyllid Cymru

Gyda dros 30 cwmni yn ein portffolio mentrau technoleg, roedd cyflawni ein hymadawiad cyntaf yn 2013-14 yn garreg filltir bwysig i Cyllid Cymru a, gobeithio, yn arwydd o lwyddiant yn y dyfodol.

Darllen mwy

30/06/2014

Gwneud y dewis cywir ar gyfer yr hirdymor

Bydd brecwastau busness Cyllid Cymru yn rhoi cyfle i ni ddeall gofynion cyllid penodol busnesau a thrafod sut y gallwn wneud ein buddsoddiadau'n gydnaws â'u cynllluniau.

Darllen mwy

17/04/2014

Busnes bach, effaith fawr

Yn sgil lansiad diweddar yr Arlwy i Fusnesau Bach gan Busnes yn y Gymuned, cefais fy atgoffa pa mor hawdd yw anghofio'r holl bethau rydym yn eu gwneud ac yn eu cyflawni, yn arbennig pan fydd ein rhestrau o bethau i'w gwneud yn parhau i gynyddu!

Darllen mwy

11/04/2014

Sam Macalister-Smith yn sôn am fuddsoddi mewn darparwyr cartrefi gofal i oedolion

Mewn cipolwg cynharach ar fuddsoddi, soniodd James Henderson sut mae Cronfa Fuddsoddi BBaCh Cymru wedi galluogi Cyllid Cymru i fuddsoddi mewn mwy o fusnesau yn y sector gwasanaethau proffesiynol sy'n prysur dyfu yng Nghymru.

Darllen mwy

13/12/2013

Twf adnewyddadwy

Mae eich cleient wedi adeiladu busnes llwyddiannus ac yn barod i ymddeol neu roi'r gorau iddi. Gall yr hinsawdd economaidd fod wedi gohirio eu cynlluniau, ond maent yn awr yn awyddus i asesu eu hopsiynau

Darllen mwy

13/12/2013

Prynu i'r dyfodol

Wrth i'r drafodaeth am ynni yn y Deyrnas Unedig barhau, mae'r cynnydd a welwyd mewn prisiau tanwydd y gaeaf hwn wedi miniogi ffocws ymhellach ar y drafodaeth eang sy'n cwmpasu costau ynni cyfanwerthu, y lefi gwyrdd yn ogystal â gallu cynhyrchu ar gyfer y dyfodol

Darllen mwy

26/09/2013

Safbwynt James Henderson ar pam fod practisau proffesiynol yn gwneud cyfleoedd buddsoddi perffaith

Dengys ffigurau diweddar o Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau Llywodraeth y Deyrnas Unedig fod y sector gwasanaethau proffesiynol ar hyn o bryd yn werth 11% o gyfanswm economi'r Deyrnas Unedig ac y bydd yn tyfu ar 4% bob blwyddyn hyd 2021.

Darllen mwy

26/09/2013

Safbwynt Cenydd Rowlands ar adeiladu'r ddêl gywir ar gyfer datblygwyr eiddo

Gyda chynnydd mewn gweithgaredd trafodion a phrisiau eiddo sefydlog, gall busnesau bach a chanolig yng Nghymru sy'n datblygu eiddo fanteisio'n llawn ar yr hyder sy'n dechrau dychwelyd i'r farchnad.

Darllen mwy

10/02/2013

Cyfnod Cynnar

Cychwyn da - mae argaeledd cyfalaf yn fater parhaol i gwmnïau newydd technoleg, ond i Cyllid Cymru, mae buddsoddiad twf cyfnod cynnar yn rhan allweddol o’i strategaeth buddsoddi.

Darllen mwy

22/05/2012

Dr Melanie Goward ar gwyddorau bywyd yng Nghymru

Mae Dr Melanie Goward, sy'n Uwch Swyddog Gweithredol Buddsoddi, yn ystyried beth sy'n gwneud Cymru yn fagwrfa mor dda ar gyfer cyfleoedd i gwmnïau gwyddorau bywyd ansawdd uchel.

Darllen mwy

09/05/2012

Mike Owen ar dwf busnes mewn cyfnod anodd

Mae busnesau cadarn yn cynllunio a buddsoddi am y tymor hwy i weld eu ffordd drwy 2012-13. Gydag adroddiadau nad yw benthyciadau banciau i fusnesau bach a chanolig yn cyrraedd targedau'r llywodraeth ond gyda phob llygad yn dal ar i fod ar y busnesau hynny i hybu adferiad yr economi, bydd angen cyfalaf yn ogystal â dogn o hyblygrwydd a hyder i gyflawni hyn.

Darllen mwy

13/03/2012

John Mihell ar sicrhau cyllid menter

John Mihell o Cyllid Cymru yn edrych sut y gallwch gynyddu eich cyfleoedd o sicrhau cyllid menter i'r eithaf pan fo tai Cyfalaf Menter yn gwrthod llawer o'r cynlluniau a dderbyniant.

Darllen mwy

16/01/2012

Strwythuro eich buddsoddiad am dwf ar gyfer llwyddiant hirdymor

Gall ariannu eich cynlluniau twf hirdymor gyda phecyn cyllid mezzanine neu led-ecwiti wedi ei strwythuro'n dda gynnig rhai manteision sylweddol a bod yn sylfaen i'ch llwyddiant yn y dyfodol.

Darllen mwy

18/11/2011

Cydfuddsoddi mewn llwyddiant

Mae cydweithio rhwng Cyllid Cymru a Fusion IP, y cwmni sy'n masnacheiddio eiddo deallusol a gynhyrchir mewn prifysgol, eisoes wedi gweld Cyllid Cymru yn buddsoddi £3.8 miliwn mewn saith cynllun deillio.

Darllen mwy

28/10/2011

Safbwynt David Staziker ar lwyddo mewn marchnadoedd rhyngwladol

Gall marchnadoedd domestig prysur fod yn gymhelliant i fasnachu'n rhyngwladol. Gall targedu marchnadoedd rhyngwladol gynnig cyfleoedd proffidiol i fusnesau. Mae Cyllid Cymru wedi buddsoddi mewn nifer o fusnesau i'w helpu i fanteisio ar gyfleoedd o'r fath.

Darllen mwy

01/03/2011

Dull gweithredu sy’n llwyddo

Mae benthyca gan fanciau i fusnesau bach a chanolig yn parhau’n fater llosg, eto, gyda dros 2500 o fuddsoddiadau i’w enw, bu Cyllid Cymru yn buddsoddi’n llwyddiannus ym musnesau bach a chanolig Cymru am dros 10 mlynedd.

Darllen mwy

01/02/2011

A yw buddsoddiad ecwiti’n iawn ar gyfer eich busnes chi?

A yw buddsoddiad ecwiti’n iawn ar gyfer eich busnes chi? Mae gan eich busnes dîm rheoli uchelgeisiol, cynllun clir am dwf a gwyddoch lle’r ydych eisiau mynd.

Darllen mwy

30/11/2010

Safbwynt David Staziker ar … datblygu eich cadwyn gyflenwi

Yn fy safbwynt diwethaf siaradais am dargedu marchnadoedd rhyngwladol yn broffidiol, ond er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd o’r fath, dylech adolygu os yw ochr gyflenwi eich busnes yn gost-effeithlon.

Darllen mwy

10/05/2010

Ehangu ar gyfer y dyfodol

"Mae busnesau’n dal i arddangos archwaeth am dwf, er gwaethaf y cynnwrf economaidd estynedig," meddai Peter Wright, cyfarwyddwr buddsoddi Cyllid Cymru.

Darllen mwy

25/01/2010

Safbwynt Peter Wright ar ’chwilen twf’

Mae nawr yn amser ardderchog i fuddsoddi ac mae gan Cyllid Cymru y cyllid i helpu tyfu busnesau eich cleientiaid, felly anogwch hwy i fod yn ddewr a chael ’chwilen twf’.

Darllen mwy

10/01/2010

Mae busnes model?

Mae’r model busnes cywir yn hanfodol ac esblygu yn hytrach na newid cyflym yw’r ffordd orau o’i weithredu. Mae hefyd yn golygu fod busnesau yn llai tebygol o fod yn cronni problemau ar gyfer y dyfodol.

Darllen mwy

12/08/2008

Safbwynt Steve Smith ar cynlluniau busnesau ar gyfer busnesau technoleg ifanc

“Y cam cyntaf i sicrhau buddsoddiad yw cynllun busnes cynhwysfawr a realistig sy’n disgrifio’ch busnes yn gywir,” Steve Smith, cyfarwyddwr, buddsoddi cyfnod cynnar.

Darllen mwy

First
Previous
    Next
    Last