Cartref | Dolenni defnyddiol | Safonau gwasanaeth

Safonau gwasanaeth

Safonau gwasanaeth

Rydym yn cymryd cyfrifoldeb dros ein gweithgareddau ac rydym yn ymrwymedig i gyrraedd y safonau gorau posibl o ofal cwsmeriaid. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynnal ein safonau gwasanaeth drwy ddarparu gwasanaeth effeithlon, dibynadwy, personol, proffesiynol a thryloyw.

Gwneud penderfyniadau

Nod ein proses gwneud cais yw sicrhau bod buddsoddiadau’n cael eu gwneud gyda busnesau hyfyw. Ein prif nod yw gwneud buddsoddiadau defnyddiol a doeth. Er y rhoddir sylw manwl i bob cynnig, ni allwn ymrwymo i gytuno i bob cais.

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â phenderfyniad am fuddsoddiad masnachol, cysylltwch â ni. Bydd ein rheolwyr cronfa yn fwy na pharod i drafod unrhyw agwedd ar y broses gwneud penderfyniadau. Os gwrthodir cais, dim ond gwybodaeth ychwanegol i gefnogi’r cais sy’n debygol o ber i’r penderfyniad hwnnw yn cael ei wrthdroi.

Trin a thrafod ceisiadau

Os oes gennych gŵyn ynglŷn â’r ffordd y mae eich cais wedi cael ei drin, cysylltwch â ni. Byddwn yn fodlon  ymchwilio i unrhyw broblem ac ymdrin â hi.

Cwynion cyffredinol

Am fathau eraill o gwynion nad ydynt yn ymwneud â phenderfyniad ar gais am fenthyciad, defnyddiwch ein  tudalen cysylltu â ni. Gallwch gysylltu â ni rhwng 9am a 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Os bydd angen i chi siarad â ni y tu allan i’r oriau hyn, gallwch naill ai anfon e-bost neu adael neges ar ein peiriant ateb a byddwn yn eich ffonio yn ôl ar y diwrnod gwaith canlynol.

Crynodeb o Broses Ymdrin â Chwynion Cyllid Cymru

  • Cam 1 – Cysylltwch â ni trwy ffonio, e-bostio neu drwy’r post (gweler y dudalen cysylltwch â ni am fanylion) gyda manylion llawn eich cwyn.
  • Cam 2 – Unwaith y bydd eich cwyn wedi dod i law, byddwn yn cysylltu â chi i ddweud wrthych ein bod yn ymchwilio i'ch cwyn a phryd y gallwch ddisgwyl clywed yn ôl gennym
  • Cam 3 – Unwaith y byddwn wedi ymchwilio i mewn i'ch cwyn yn drylwyr byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi beth yw ein hymateb terfynol. Bydd hwn yn llythyr manwl a fydd yn amlinellu beth ystyriwyd, unrhyw gamau a gymerir o ganlyniad a'r penderfyniad terfynol.

Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol

Os nad ydych yn hapus gyda'r penderfyniad rydym wedi ei wneud mewn perthynas â'ch cwyn a'ch bod yn dymuno mynd a'r mater ymhellach, gallwch ofyn i'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol* i ymchwilio i'r gŵyn ar eich rhan. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim, annibynnol ar gyfer datrys anghydfodau rhwng cwsmeriaid a sefydliadau gwasanaethau ariannol. Bydd angen i chi gysylltu â nhw o fewn 6 mis i ddyddiad ein llythyr ymateb terfynol, a byddant yn gofyn am gael gweld y llythyr fel crynodeb o'n hymchwiliad i'ch cwyn.

* Sylwer os gwelwch yn dda mai dim ond os oes gennych gytundeb credyd rheoledig neu os ydych yn cymhwyso fel micro-fusnes y bydd y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn gallu mynd â'ch cwyn ymlaen. Gellir dod o hyd i ddiffiniad yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA) o micro-fusnes yn y fan hon.

Mae mwy o fanylion am y Gwasanaethau Ombwdsmon Ariannol ar gael fel a ganlyn:

Ffôn: 08000 234 567 or 0300 123 9 123
E-bost: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Ar-lein: www.financial-ombudsman.org.uk  

Post: The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London
E14 9SR